Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej digitálního obsahu na webových stránkách www.pihovata.cz

Provozovatelkou webových stránek a poskytovatelkou produktů a je Mgr. Martina Žilková, IČ: 01920812, se sídlem Mládežnická 7, 412 01 Litoměřice, podnikatelka zapsaná v Živnostenském rejstříku v Litoměřicicích, e-mail: martina@mazilkova.cz (dále jen „poskytovatelka“).

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při prodeji e-knih a jiného digitálního obsahu, které poskytovatelka nabízí na www.pihovata.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a odběratelem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a odběratelem (smlouvy o poskytování digitálního obsahu) se obvykle uzavírá formou objednávky, kterou odběratel učiní na www.pihovata.cz, a poskytovatelka následně uzavření smlouvy formou přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu odběratele. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a odběratelem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatelka není plátcem DPH.

4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

5) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

6) Odběratel-podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „odběratel“). Ostatní odběratelé-nakupující u poskytovatelky, kteří v objednávce neuvedou své IČO, budou považování za spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jak je pojednáno níže v čl. VII. těchto podmínek.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout odběrateli digitální obsah, a závazek odběratele uhradit za tento produkt odměnu. Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky buď stanoveným formulářem, nebo prostřednictvím rezervačního systému způsobem popsaným níže.

III. Digitální obsah

1) Digitálním obsahem se rozumí e-kniha či jiný elektronický materiál dostupný online.

2) Smlouvou o poskytování digitálního obsahu, která se realizuje na základě objednávky učiněné na www.pihovata.cz, kterou poskytovatelka bezodkladně po obdržení potvrdí na e-mail odběratele, se poskytovatelka zavazuje zpřístupnit odběrateli e-knihu (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a odběratel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

3) Poskytovatelka se zavazuje zpřístupnit odběratel digitální obsah bezodkladně po připsání kupní ceny na účet poskytovatelky. Na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, odběratel obdrží e-knihu v příloze nebo jako odkaz na stažení.

4) V případě, že by odběrateli nedorazil zaplacený dogotální obsah, je nutné informovat poskytovatelku na email martina@pihovata.cz

5) Je-li poskytovatelka v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může odběratel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatelka svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji odběratel vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

6) Odběratel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Poskytovatelka odpovídá za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a odběratel je vytkne bezodkladně.

7) Není-li sjednáno mezi poskytovatelkou a odběratelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

8) Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že odběratel namísto odměny poskytovatelce poskytuje své osobní údaje, ledaže je poskytovatelka zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

9) Sjednává se, že poskytovatelka poskytuje odběrateli v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem umožňujícím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a z tohoto důvodu tedy není odběratel v postavení spotřebitele oprávněn od smlouvy o poskytování digitálního obsahu způsobem dle § 1829 odstoupit.

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) Digitální obsah a další know-how poskytované na základě objednávky učiněné na www.pihovata.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Odběratelmůže použít obsah podléhající ochraně dle předchozího odstavce pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Odběratel není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

III. Reklamační podmínky

1) Vykazuje-li digitální obsah vadu, spotřebitel je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. Je-li to možné, může požadovat její odstranění. Práva z vadného plnění uplatní odběratel u poskytovatelky na e-mailu martina@pihovata.cz bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila odběrateli značné obtíže.

2) Odběratel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Odběratel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3) Peněžité částky, které má poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat spotřebiteli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud odběratel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění.

4) Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

5) Reklamaci vyřídí poskytovatelka bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Sjednali-li poskytovatelka a spotřebitel, že reklamace bude z objektivních důvodů vyřízena v delší lhůtě než v uvedené 30denní, poskytovatelka v uvedené 30denní lhůtě spotřebitele alespoň informuje o průběhu reklamace.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Poskytovatelka poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v popisu na svých stránkách. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytovaných produktů získá zákazník finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatelka neodpovídá za úspěch či výsledky při aplikaci svých produktů, pokud spočívají v okolnostech, které poskytovatelka nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit a které spočívají v jednání a rozhodnutí odběratele.

2) Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

3) Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

4) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5) Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu poskytovatelky.

6) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8) Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 5. 2. 2023.